หน้าแรก

สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
FEWs
เพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่
มุ่งสร้างผลงานวิจัยให้มีความโดดเด่น
มุ่งเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน
การยุติภาวการณ์ขาดแคลนอาหาร พลังงาน และน้ำอย่างยั่งยืน
Arrow
Arrow
Slider

สถาบันวิจัยชั้นนำด้านนโยบายความมั่นคง

ทางอาหาร พลังงาน และน้ำ ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

กิจกรรมวิชาการ

กิจกรรมทั่วไป

อบรมสัมมนา

ทุนวิจัย

เครือข่ายความร่วมมือ

แนวทางความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยฯ กับ สถาบันความร่วมมือ

Link web เครือข่าย

แนวทางความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยฯ กับ สถาบันความร่วมมือ

Link web เครือข่าย

แนวทางความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยฯ กับ สถาบันความร่วมมือ

Link web เครือข่าย

แนวทางความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยฯ กับ สถาบันความร่วมมือ

 

 

สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เบอร์โทร: อีเมล: 

Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง