การศึกษาปัจจัยสนับสนุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย

การศึกษาปัจจัยสนับสนุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย

F0004 Call no. : TJ บ646
  Author : บุรพัตถ์ โพธิ์ทอง
  Title : การศึกษาปัจจัยสนับสนุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย
  Title Alternative : A study of supportive factors for renew able energy in Thailand
  Imprint : [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
  Index Terms : พลังงานทดแทน -- ไทย
  Link : http://lib18.kku.ac.th/kku/detail.nsp
Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง