การศึกษารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชน ด้วยพลังงานทดแทนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง

การศึกษารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชน ด้วยพลังงานทดแทนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง

E0005 Call no. : TK ส773ก
  Author : สุทธิญา สีทับ
  Title : การศึกษารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชน ด้วยพลังงานทดแทนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง
  Title Alternative : The study feasibility and participation of the people in constructing a community electric factory with compensate energy of local administrative organization in Phatthalung Province: a case study of using electricity of the household in the area serves
  Imprint : [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
  Index Terms : โรงไฟฟ้า -- ไทย -- พัทลุง
    พลังงานทดแทน -- ไทย -- พัทลุง
    พลังงานทดแทน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
    องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -- ไทย -- พัทลุง
  Link : http://lib18.kku.ac.th/kku/detail.nsp
Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง