ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชนด้วยพลังงานทดแทนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง: กรณีศึกษาพลังงานทดแทนจากวัสดุอื่น

ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชนด้วยพลังงานทดแทนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง: กรณีศึกษาพลังงานทดแทนจากวัสดุอื่น

E0006 Call no. : TK ส237
  Author : สมใจ พรหมยานนท์
  Title : ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชนด้วยพลังงานทดแทนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง: กรณีศึกษาพลังงานทดแทนจากวัสดุอื่น
  Title Alternative : Feasibility study of power plant by compensate energy of Local Administrative Organization in Phatthalung Province : a case study of energy substitution from the other materials
  Imprint : [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
  Index Terms : โรงไฟฟ้า -- ไทย -- พัทลุง
    พลังงานทดแทน -- ไทย -- พัทลุง
  Link : http://lib18.kku.ac.th/kku/detail.nsp
Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง