ผลของการใช้กากมันสำปะหลังเป็นแหล่งอาหารพลังงานทดแทนมันสำปะหลังเส้นในสูตรอาหารข้นต่อกระบวนการหมักในกระเพาะหมักความสามารถในการย่อยได้และการเจริญเติบโตในโคนมรุ่น

ผลของการใช้กากมันสำปะหลังเป็นแหล่งอาหารพลังงานทดแทนมันสำปะหลังเส้นในสูตรอาหารข้นต่อกระบวนการหมักในกระเพาะหมักความสามารถในการย่อยได้และการเจริญเติบโตในโคนมรุ่น

E0007 Call no. : SF พ791ผ
  Author : พีรพจน์ นิติพจน์
  Title : ผลของการใช้กากมันสำปะหลังเป็นแหล่งอาหารพลังงานทดแทนมันสำปะหลังเส้นในสูตรอาหารข้นต่อกระบวนการหมักในกระเพาะหมักความสามารถในการย่อยได้และการเจริญเติบโตในโคนมรุ่น
  Title Alternative : Effects of Replaced Cassava Chip by Cassava Pulp for Energy Source in the Ration on Fermentation, Digestibility and Growth in Heifers.
  Imprint : [ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547
  Index Terms : โคนม -- การเลี้ยง
    โคนม -- อาหาร
    อาหารสัตว์
    กระเพาะอาหาร
  Link : http://lib18.kku.ac.th/kku/detail.nsp
Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง