อิทธิพลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมต่อผลผลิตของพืชพลังงานทดแทน : เยรูซาเล็ม อาร์ติโช๊ค

อิทธิพลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมต่อผลผลิตของพืชพลังงานทดแทน : เยรูซาเล็ม อาร์ติโช๊ค

E0009 Call no. : S ภ521
  Author : ภิเชษฐ์ ใบเขียว
  Title : อิทธิพลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมต่อผลผลิตของพืชพลังงานทดแทน : เยรูซาเล็ม อาร์ติโช๊ค
  Title Alternative : Effect of nitrogen and potassium fertilizer on yield of bioenergy plant : Jerusalem Artichoke
  Imprint : [ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
  Index Terms : แก่นตะวัน (พืช) -- ปุ๋ย
    พืชพลังงาน -- ปุ๋ย
    ปุ๋ยไนโตรเจน
    ปุ๋ยโพแทสเซียม
    ไนโตรเจน
    โพแทสเซียม
  Link : http://lib18.kku.ac.th/kku/detail.nsp
Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง