แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของ ประชาชนในอีสานใต้ : กรณีศึกษาตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของ ประชาชนในอีสานใต้ : กรณีศึกษาตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

E0010 Call no. : TJ ท322
  Author : ทองหล่อ จอมจอหอ
  Title : แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของ ประชาชนในอีสานใต้ : กรณีศึกษาตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  Title Alternative : Purposed guidelines for develop behavior in using replace energy and conserved energy in the Northeastern part of Thailand : case study in Joho Municipality, Nakhon Ratchasima Province
  Imprint : [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
  Index Terms : พลังงานทดแทน -- ไทย -- นครราชสีมา
    การอนุรักษ์พลังงาน -- ไทย -- นครราชสีมา
  Link : http://lib18.kku.ac.th/kku/detail.nsp
Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง