โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (ห้วยสายบาตร)

โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาแบบบูรณการอย่างยั่งยืน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิกากาศและการใช้ที่ดิน

กรณีศึกษา: พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง