เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพัฒนาการเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2507 เพื่อเป็นศูนย์รวมความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตาม วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก” ซึ่งได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญของโลก ภูมิภาค และระดับประเทศ พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย คือ การสร้างผลงานวิจัยระดับสาขาวิชาให้มีความโดดเด่น เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ มิติความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงานของประเทศไทย ตลอดจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนื่องจากประเด็นความมั่นคงทางอาหาร น้ำ พลังงาน ซึ่งมีแนวโน้มเป็นปัญหาสำคัญทุกพื้นที่บนโลกทั้งการขาดแคลนอาหาร พลังงานและน้ำ กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติอันส่งผลให้สถานการณ์มีความรุนแรงยิ่งขึ้น ผลักดันให้เกิดการจลาจล การอพยพของประชาชน หรือแม้กระทั่งสงคราม

จากกระแสความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงด้านทรัพยากรอาหาร พลังงาน น้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ การขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่พบว่า ช่องว่างของการเข้าถึงทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงานของคนในสังคมมีมากขึ้น ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จากสาเหตุการเพิ่มจำนวนประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง เป็นต้น อีกทั้งปัญหาสำคัญจากวิกฤตอาหารในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลต่อสถานการณ์อาหารของโลก  โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นว่า จะกลายเป็นการเผชิญกับปัญหาวิกฤตการขาดแคลนพืชอาหาร พืชพลังงาน การขาดแคลนทรัพยากรน้ำและพลังงาน ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบกับการพัฒนาภาคเกษตร และการพัฒนาด้านต่างๆ ที่สำคัญของโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้วางแผนการพัฒนาและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยที่เป็นความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ระดับสากล และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และด้วยเหตุผลความจำเป็นและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สภามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขึ้น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2558 เพื่อเป็นสถาบันหลัก ที่ทำหน้าที่บูรณาการองค์ความรู้ พัฒนาระบบบริหาร จัดการสนับสนุนงานวิจัยอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นสาระสำคัญของประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่สอดคล้องกับเสาหลักยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น : Excellence Academy ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ

Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง