วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยชั้นนำด้านนโยบายความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พันธกิจ

มุ่งเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน การยุติภาวการณ์ขาดแคลนอาหาร พลังงาน และน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้กิจกรรม 3 เสาหลัก คือ กิจกรรมด้านการวิจัย การเสริมสร้างขีดความสามารถ และการสื่อสารเชิงนโยบาย ภายใต้พันธกิจ ดังนี้

  1. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ ประสานความร่วมมือและบริหารจัดการให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการ (multi-disciplinary) เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการและการแก้ปัญหา
  2. สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัย บุคลากรด้านการวิจัยและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยในประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  3. จัดการความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ จากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  4. กำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำของประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง