โครงการ

โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (ห้วยสายบาตร)

โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาแบบบูรณการอย่างยั่งยืน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิกากาศและการใช้ที่ดิน กรณีศึกษา: พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น ปก คำนำ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 วิธีการและขั้นตอนการศึกษา บทที่ 3 ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม บทที่ 4 การศึกษาสมดุลและประเมินศักยภาพน้ำผิวดินและน้ำบาดาล บทที่ 5 พื้นที่นำร่องเพื่อการพัฒนาน้ำบาดาล บทที่ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชน บทที่ 7 ศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาน้ำบาดาล บทที่ 8 สรุปและเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง ภาคผนวก จ ภาคผนวก ฉ

Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง