คลังข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของ ประชาชนในอีสานใต้ : กรณีศึกษาตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของ ประชาชนในอีสานใต้ : กรณีศึกษาตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา E0010 Call no. : TJ ท322   Author : ทองหล่อ จอมจอหอ   Title : แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของ ประชาชนในอีสานใต้ : กรณีศึกษาตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   Title Alternative : Purposed guidelines for develop behavior in using replace energy and conserved energy in the Northeastern part of Thailand : case study in Joho Municipality, Nakhon […]

อิทธิพลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมต่อผลผลิตของพืชพลังงานทดแทน : เยรูซาเล็ม อาร์ติโช๊ค

อิทธิพลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมต่อผลผลิตของพืชพลังงานทดแทน : เยรูซาเล็ม อาร์ติโช๊ค E0009 Call no. : S ภ521   Author : ภิเชษฐ์ ใบเขียว   Title : อิทธิพลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมต่อผลผลิตของพืชพลังงานทดแทน : เยรูซาเล็ม อาร์ติโช๊ค   Title Alternative : Effect of nitrogen and potassium fertilizer on yield of bioenergy plant : Jerusalem Artichoke   Imprint : [ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551   Index Terms : แก่นตะวัน […]

รายงานผลงานวิจัยพัฒนาชนบท (ทุนยูเสด) เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับการผลิตเกลือสินเธาว์

รายงานผลงานวิจัยพัฒนาชนบท (ทุนยูเสด) เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับการผลิตเกลือสินเธาว์ E0008 Call no. : TN900 ร451   Author : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์   Title : รายงานผลงานวิจัยพัฒนาชนบท (ทุนยูเสด) เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับการผลิตเกลือสินเธาว์   Title Alternative : Alternative energy sources for rock salt harvesting   Imprint : [ขอนแก่น] : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529   Index Terms : พลังงานแสงอาทิตย์ — วิจัย     เกลือสินเธาว์ […]

ผลของการใช้กากมันสำปะหลังเป็นแหล่งอาหารพลังงานทดแทนมันสำปะหลังเส้นในสูตรอาหารข้นต่อกระบวนการหมักในกระเพาะหมักความสามารถในการย่อยได้และการเจริญเติบโตในโคนมรุ่น

ผลของการใช้กากมันสำปะหลังเป็นแหล่งอาหารพลังงานทดแทนมันสำปะหลังเส้นในสูตรอาหารข้นต่อกระบวนการหมักในกระเพาะหมักความสามารถในการย่อยได้และการเจริญเติบโตในโคนมรุ่น E0007 Call no. : SF พ791ผ   Author : พีรพจน์ นิติพจน์   Title : ผลของการใช้กากมันสำปะหลังเป็นแหล่งอาหารพลังงานทดแทนมันสำปะหลังเส้นในสูตรอาหารข้นต่อกระบวนการหมักในกระเพาะหมักความสามารถในการย่อยได้และการเจริญเติบโตในโคนมรุ่น   Title Alternative : Effects of Replaced Cassava Chip by Cassava Pulp for Energy Source in the Ration on Fermentation, Digestibility and Growth in Heifers.   Imprint : [ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547   Index Terms : […]

ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชนด้วยพลังงานทดแทนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง: กรณีศึกษาพลังงานทดแทนจากวัสดุอื่น

ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชนด้วยพลังงานทดแทนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง: กรณีศึกษาพลังงานทดแทนจากวัสดุอื่น E0006 Call no. : TK ส237   Author : สมใจ พรหมยานนท์   Title : ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชนด้วยพลังงานทดแทนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง: กรณีศึกษาพลังงานทดแทนจากวัสดุอื่น   Title Alternative : Feasibility study of power plant by compensate energy of Local Administrative Organization in Phatthalung Province : a case study of energy substitution from the other materials   Imprint : [ขอนแก่น] : […]

1 2 3 7
Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง