ตารางเก็บข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้านอาหาร

การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารไทย

การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารไทย F0013 Call no. : วจ HD9016.T52 อ911   Author : เอมอร คำนุช, ศุภลักษณ์ ศศลักษณานนท์, นันทพร อังอติชาติ, วีรุณา นากสวาสดิ์   Title : การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารไทย   Title Alternative : –   Imprint : [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2542   Index Terms : การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม — วิจัย(+)     อุตสาหกรรมอาหาร — ไทย — วิจัย(+)   Link : https://opac.kku.ac.th/main/index.aspx

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report)โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับสาขา (อุตสาหกรรมอาหาร)

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report)โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับสาขา (อุตสาหกรรมอาหาร) F0012 Call no. : วจ HD9016.T52 ร451ผ   Author : ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ … [และคนอื่น ๆ]   Title : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report)โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับสาขา (อุตสาหกรรมอาหาร)   Title Alternative : Impact of climate change on food security and safety : a case study in upper Ping Watershed   Imprint : [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555   […]

รายงานการวิจัยแผนงานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร : กรณีศึกษาในลุ่มน้ำปิงตอนบน

รายงานการวิจัยแผนงานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร : กรณีศึกษาในลุ่มน้ำปิงตอนบน F0011 Call no. : วจ HD9016.T52 ร451ผ   Author : ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ … [และคนอื่น]   Title : รายงานการวิจัยแผนงานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร : กรณีศึกษาในลุ่มน้ำปิงตอนบน   Title Alternative : Impact of climate change on food security and safety : a case study in upper Ping Watershed   Imprint : [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555   Index Terms : […]

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ PDF 44-ดวงพรรณ กริชชาญชัยการวัดความสามารถในการสนองตอบเชิงอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ PDF 44-ดวงพรรณ กริชชาญชัยการวัดความสามารถในการสนองตอบเชิงอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย F0010 Call no. : วจ HD9000.9.T5 ด211   Author : ดวงพรรณ กริชชาญชัย   Title : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ PDF 44-ดวงพรรณ กริชชาญชัยการวัดความสามารถในการสนองตอบเชิงอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย   Title Alternative : –   Imprint : [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546   Index Terms : ผลิตภัณฑ์อาหาร — ไทย — วิจัย     อุตสาหกรรมอาหาร — ไทย — การผลิต — วิจัย   Link […]

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยคุณภาพความมั่นคงและการศึกษาทางด้านอาหารพร้อมแนวทางการแก้ไข”

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยคุณภาพความมั่นคงและการศึกษาทางด้านอาหารพร้อมแนวทางการแก้ไข" F0009 Call no. : วจ KPT3377 ป342ร   Author : ประภาพร ขอไพบูลย์ และคณะ   Title : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยคุณภาพความมั่นคงและการศึกษาทางด้านอาหารพร้อมแนวทางการแก้ไข”   Title Alternative : –   Imprint : [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550   Index Terms : กฎหมายอาหาร — วิจัย(+)     อาหาร — มาตรฐาน — วิจัย(+)   Link : https://opac.kku.ac.th/main/index.aspx

1 2 3
Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง