คลังข้อมูลงานวิจัย

การศึกษารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชน ด้วยพลังงานทดแทนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง

การศึกษารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชน ด้วยพลังงานทดแทนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง E0005 Call no. : TK ส773ก   Author : สุทธิญา สีทับ   Title : การศึกษารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชน ด้วยพลังงานทดแทนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง   Title Alternative : The study feasibility and participation of the people in constructing a community electric factory with compensate energy of local administrative organization in Phatthalung Province: a case study of using electricity of […]

การศึกษาปัจจัยสนับสนุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย

การศึกษาปัจจัยสนับสนุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย F0004 Call no. : TJ บ646   Author : บุรพัตถ์ โพธิ์ทอง   Title : การศึกษาปัจจัยสนับสนุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย   Title Alternative : A study of supportive factors for renew able energy in Thailand   Imprint : [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555   Index Terms : พลังงานทดแทน — ไทย   Link : http://lib18.kku.ac.th/kku/detail.nsp

การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารไทย

การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารไทย F0013 Call no. : วจ HD9016.T52 อ911   Author : เอมอร คำนุช, ศุภลักษณ์ ศศลักษณานนท์, นันทพร อังอติชาติ, วีรุณา นากสวาสดิ์   Title : การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารไทย   Title Alternative : –   Imprint : [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2542   Index Terms : การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม — วิจัย(+)     อุตสาหกรรมอาหาร — ไทย — วิจัย(+)   Link : https://opac.kku.ac.th/main/index.aspx

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report)โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับสาขา (อุตสาหกรรมอาหาร)

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report)โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับสาขา (อุตสาหกรรมอาหาร) F0012 Call no. : วจ HD9016.T52 ร451ผ   Author : ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ … [และคนอื่น ๆ]   Title : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report)โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับสาขา (อุตสาหกรรมอาหาร)   Title Alternative : Impact of climate change on food security and safety : a case study in upper Ping Watershed   Imprint : [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555   […]

รายงานการวิจัยแผนงานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร : กรณีศึกษาในลุ่มน้ำปิงตอนบน

รายงานการวิจัยแผนงานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร : กรณีศึกษาในลุ่มน้ำปิงตอนบน F0011 Call no. : วจ HD9016.T52 ร451ผ   Author : ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ … [และคนอื่น]   Title : รายงานการวิจัยแผนงานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร : กรณีศึกษาในลุ่มน้ำปิงตอนบน   Title Alternative : Impact of climate change on food security and safety : a case study in upper Ping Watershed   Imprint : [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555   Index Terms : […]

1 2 3 4 7
Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง