คลังข้อมูลงานวิจัย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ PDF 44-ดวงพรรณ กริชชาญชัยการวัดความสามารถในการสนองตอบเชิงอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ PDF 44-ดวงพรรณ กริชชาญชัยการวัดความสามารถในการสนองตอบเชิงอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย F0010 Call no. : วจ HD9000.9.T5 ด211   Author : ดวงพรรณ กริชชาญชัย   Title : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ PDF 44-ดวงพรรณ กริชชาญชัยการวัดความสามารถในการสนองตอบเชิงอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย   Title Alternative : –   Imprint : [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546   Index Terms : ผลิตภัณฑ์อาหาร — ไทย — วิจัย     อุตสาหกรรมอาหาร — ไทย — การผลิต — วิจัย   Link […]

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยคุณภาพความมั่นคงและการศึกษาทางด้านอาหารพร้อมแนวทางการแก้ไข”

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยคุณภาพความมั่นคงและการศึกษาทางด้านอาหารพร้อมแนวทางการแก้ไข" F0009 Call no. : วจ KPT3377 ป342ร   Author : ประภาพร ขอไพบูลย์ และคณะ   Title : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยคุณภาพความมั่นคงและการศึกษาทางด้านอาหารพร้อมแนวทางการแก้ไข”   Title Alternative : –   Imprint : [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550   Index Terms : กฎหมายอาหาร — วิจัย(+)     อาหาร — มาตรฐาน — วิจัย(+)   Link : https://opac.kku.ac.th/main/index.aspx

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดทำแผนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยอาหารของประเทศ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดทำแผนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยอาหารของประเทศ F0008 Call no. : วจ HD 9000.9.T5 ป342   Author : ประภาพร ขอไพบูลย์   Title : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดทำแผนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยอาหารของประเทศ   Title Alternative : –   Imprint : [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553   Index Terms : การบริโภคอาหาร (เศรษฐศาสตร์) — วิจัย(+)     อาหาร — มาตรการความปลอดภัย — ไทย — วิจัย(+)     ความมั่นคงทางอาหาร — ไทย — วิจัย(+)   […]

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นบ้านไทยอย่างยั่งยืน

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นบ้านไทยอย่างยั่งยืน F0007 Call no. : วจ HD9000.5 ร451   Author : โดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม.   Title : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นบ้านไทยอย่างยั่งยืน   Title Alternative : –   Imprint : [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2547   Index Terms : อาหารพื้นเมือง — ไทย — วิจัย     อุตสาหกรรมอาหาร — ไทย — วิจัย   Link : https://opac.kku.ac.th/main/index.aspx

ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของประเทศไทย

ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของประเทศไทย F0006 Call no. : วจ HD 9016.T5 อ252   Author : อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย, ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, สุภาวดี โพธิยะราช และ เดชา ศุภวันต์   Title : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของประเทศไทย   Title Alternative : –   Imprint : กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2556   Index Terms : ความมั่นคงทางอาหาร — ไทย — วิจัย     พลังงาน — ไทย — วิจัย   Link […]

1 2 3 4 5 7
Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง